PLAN DE DEZVOLTARE AL SCOLII

Prima Pagina Despre... My Photos Plan de dezvoltare
PLAN DE DEZVOLTARE SCOLARÃ

 

Scoala Nr. 2 Mãrãsesti în contextul învãtãmântului preuniversitar din orasul Mãrãsesti .

 

                          DIAGNOZA VIETII SCOLARE

 

1. Informatii de tip cantitativ pentru viata scolarã:

  a) numãrul elevilor în scoalã 426 din care:

 •  învãtãmânt primar - 221 elevi ( clasa I 45 elevi; clasa a II – a 60 elevi; clasa a III – a 47 elevi; clasa a IV – a 68 elevi )
 • gimnazial - 205 elevi (clasa a V – a 42 elevi, clasa a VI – a 61 elevi; clasa a VII – a 50 elevi; clasa a VIII – a 52 elevi )
 • În perspectiva aplicãrii proiectului descentralizãrii în învãtãmânt existã, de asemenea, urmãtoarele unitãti în subordine: Cãlimãnesti ( I-IV ) cu un 29 elevi, Doaga ( I-IV ) cu 23 elevi, Haret (I-IV) cu 27 elevi, Pãdureni ( I-VIII ) cu 82 elevi.
 • b) rata abandonului scolar
– învãtãmânt primar 0,003%;

– învãtãmânt gimnazial 0,04%;

c) procentul de promovabilitate la testãrile nationale 61%

din care:

– limba si literatura românã 63%

– matematicã 93%

– istorie/geografie 98%

d) elevi care aleg altã unitate la sfârsitul clasei a IV-a: 50%

e) spatiul scolar:

 • 27 sãli de clasã; 3 laboratoare; 2 cabinete; o salã de sport; o bibliotecã cu peste 10000 de volume;
 •  Starea fizicã a clãdirilor – bunã.

f) personal didactic : 33 cadre din care

 • titulari – 26
 • suplinitori – 9 din care:  calificati 7

                                            necalificati 2

     Nivelul de pregãtire al cadrelor dupã grade didactice:

 

  grad I: 18 cadre

  grad II: 1 cadru

  definitiv: 7 cadre

g) personal auxiliar:

 • administrator financiar 1
 •  administrator de patrimoniu 1
 •  secretari 2
 • bibliotecar 1
 • paznici 3
 •  personal de întretinere si curãtenie 4
 •  muncitor calificat 1

 

2) Informatii de tip calitativ

           Orasul Mãrãsesti este declarat zonã defavorizatã din cauza falimentãrii colosilor industriali. Somajul este de 40%, elevii provin din familii cu posibilitãti foarte reduse de investire în educatie, cu pãrinti în majoritate someri, familii dezorganizate, rrome sau case de copii. Relatiile dintre cadrele didactice si pãrinti sunt destul de reci. Pãrintii nu se implicã în rezolvarea problemelor scolii.

ANALIZA SWOT

 

PUNCTE TARI

 

– cadre didactice cu o bunã pregãtire de specialitate, cu deschidere spre nou, stabile în unitate, în mare majoritate titulare;

– mijloace audiovizuale moderne, retea de calculatoare nouã, care poate asigura informarea si pregãtirea necesarã atât elevilor cât si cadrelor didactice

        – traditia de scoalã de elitã în oras

        – pozitia centralã a scolii

        – ofertã curricularã variatã si perfectibilã, posibilitãti de alegere a C.D.S la propunerile pãrintilor.

        – relatii bune cu partenerii sociali

 

PUNCTE SLABE

 

        – posibilitãti limitate de stimulare financiarã

        – insuficienta actiune de promovare a scolii

        – materiale si mijloace didactice depãsite fizic si moral

        – posibilitãsi restrânse de selectie a elevilor

        – implicarea redusã a pãrintilor în rezolvarea problemelor scolii

 

  OPORTUNITÃTI

 

       – cadrul legislativ oferit de descentralizarea sistemului de învãtãmânt

       – colaborarea cu partenerii sociali: primãrie, politie, bisericã, fundatii

 

AMENINTÃRI

 

       – populatia scolarã în descrestere datoritã indicelui demografic scãzut

– resurse financiare insuficiente atât pentru cheltuieli curente cât si pentru cheltuieli de modernizare

– degradarea atitudinii elevilor fatã de învãtãturã si disciplina(lipsa motivatiei, numerosi copii institutionalizati în centre educationale de zi sau permanente, pãrinti plecati în strãinãtate la lucru )

– marketing rival din partea unitãtii apropiate, Grupul Scolar Industrial, cu clase selectionate la gimnaziu

 

 

MISIUNEA SCOLII

            Scoala noastrã, ca scoalã incluzivã, trebuie sã asigure pregãtirea elevilor în concordantã cu nevoile sociale într-un mediu prietenos dar si competitiv pentru ca toti elevii scolii, indiferent de statut social sau etnie sã se regãseascã în maximul valorilor.

 

      TINTE STRATEGICE

 

Urmãrim sã:

 • adaptãm oferta educationalã nevoilor societãtii contemporane
 • asigurãm în scoalã un mediu prietenos, primitor, în care elevii sã poatã fi încurajati si condusi spre maximul de performantã printr-o educatie de calitate
 • formãm cadrele didactice pe principiul educatiei incluzive
 • consolidãm o bunã colaborare cu comunitatea localã

    

OBIECTIVE DE DEZVOLTARE

 

 

 

   - sã atragem cadrele didactice la activitãti de formare pe principiile educatiei incluzive în propunerea de proiecte benefice scolii spre a ridica standardul de educatie.

   

  - sã atragem elevii de etnie rromã în numãr cât mai mare în unitatea noastrã prin alegerea unor optionale adecvate culturii si tradiþiilor rrome prin C.D.S.

   

  - sã monitorizãm fenomenele nedorite ( de disciplinã, de abandon, rezultate scolare inferioare ) si sã le neutralizãm prin programe adecvate, cu sprijinul partenerilor educationali ( psiholog scolar, mediator scolar )

   

  - sã stimulãm participarea activã a tuturor pãrintilor la viaþa scolarã

   

  - sã atragem elevii în activitãti variate extracurriculare pentru diminuarea dezinteresului fatã de învãtãturã, dar si ca parte integrantã a performantei.

   

  - sã creãm un spatiu scolar atractiv elevilor

   

   

  ACTIVITÃTI DE DEZVOLTAE

 •             Identificarea nevoilor de formare a cadrelor didactice din scoalã dupã principiile educatiei incluzive, prin organizarea de dezbateri.Participarea la cursuri de formare a cadrelor didactice din scoalã

 •          Includerea în programa de optional a unor teme specifice     traditiilor  comunitãtii rrome sau a temelor solicitate de pãrinti, elevi, parteneri educationali
 •              Infiintarea unor cercuri de activitãti mestesugãresti tip artizanal.
 •              Scoala dispune de un atelier scolar care necesitã amenajãri si dotãri
 •              Infiintarea, în funcþie de acoperirea planului de scolarizare a unor clase de S.A.M. pentru atragerea absolvenþilor si continuarea programului educational, cu profil potrivit.
 •            Identificarea elevilor si prescolarilor care au nevoie de sprijin pedagogic
 •           Elaborarea si aplicarea unor planuri de interventie  personalizatã cu sprijinul psihologului scolar, a logopedului si a partenerilor educationali de la centrul de plasament
 •          Informarea permanentã a elevilor si pãrintilor despre importanta participãrii la activitãtile remediale propuse
 •         Instituirea unui program de educare remedialã dupã cursuri, cu asigurarea unei mese calde pentru elevi si activitãti de petrecere a timpului liber
 •         Stimularea participãrii elevilor la activitãti scolare si extrascolare, pentru îmbunãtãtirea nivelului cultural
 •         Organizarea de schimburi de experientã cu alte scoli pilot din cadrul programului.
 •         Identificarea pãrintilor dornici de a se implica în crearea unui mediu incluziv în scoalã
  • informarea tuturor pãrintilor privind aspecte educationale din scoalã, prin pliante, lectorate, locuri informative
  • încurajarea pãrintilor de a propune activitãti pentru ameliorarea problemelor scolii ( cutiuta cu idei ), atragerea acestora în comitetul reprezentativ al pãrintilor.
  • asigurarea colaborãrii scoalã – familie prin promovarea unor programe educative cu pãrinþii ( Educãm asa ! , Scoala mamei, etc)
 •          Organizarea de activitãti educative extracurriculare, concursuri scolare si sportive, expozitii de lucrãri, excursii, serbãri.
 •          Amenajarea spatiilor scolare cu ajutorul elevilor, comitetelor de pãrinti
 •          Implicarea O.N.G. în realizarea unui mediu scolar atractiv prin promovarea actiunilor incluzive ale scolii în comunitatea rromã si în cadrul centrului de plasament.